button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Абу IабдуллахI: Ламаз — Ислам динехь коьрта Iибадат ду 2-гIа дакъа (14.04.2017).

Ламаз — Ислам динехь коьрта Iибадат ду 2-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 14.04.2017) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Lamaz_islam_dineh_korta_1ibadat_du-2_14.04.2017.mp3

ГIиллакхо санна толам бокхуш цхьá хIума дац

«Бакъон тIехь болчеран нийса дешнаш вочу гIиллакхаша эрчадоху. Ткъа харцон тIехь болчеран харц дешнаш хазачу гIиллакхаша хаздо. Ах бакъдерг хазачу гIиллакхаша дIакхачадо, баххаш даладале хьалха». Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарифий

Iилма

Шайх Iабдур-Рохьман Насир Ас-СаIдийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: Баккъала а Iилма, иза дегнаш чохь нур ду, дегнийн дахар ду иза, Iилманца АллахI вевзу, Iилманца АллахIан Iибадат до, Iилманца хьанал дерг хьарам долчух къастало, цIенадерг боьха долчух къастало, Iилманца дика нах вочу нахах къастало, ялсаманин охIлу жоьжахтин охIлунах къастало Iилманца. Iилма дацахьара нах хьайбнашах тера […]

Къа & ийман

Имам Ибнул Къаййим ал-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Айхьа цхьа къа латийначул тIаьхьа хьайн дагчохь хьуна бода (хорам) хаалахь, хьуна хаийла хьан дагчохь нур (ийман) дуйла. И нур цу чохь дацахьарий хьуна и бода хаалур бацара хьуна».

Абу IабдуллахI: Ламаз — Ислам динехь коьрта Iибадат ду 1-ра дакъа (07.04.2017).

Ламаз — Ислам динехь коьрта Iибадат ду 1-ра дакъа (Рузбан хьехам, 07.04.2017) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Lamaz_islam_dineh_korta_1ibadat_du-1_07.04.2017.mp3

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 6-гIа дарс, 1-ра дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 6-гIа дарс, 1-ра дакъа — скачать тIехьажа лаахь жайна дехьадаккха — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/ahmad/mott/2-6_dars-1.mp3

Абу IабдуллахI: Къематдийнах тешар, 2-гIа дакъа (17.03.2017).

Къематдийнах тешар, 2-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 17.03.2017) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Qematdiyanh_teshar-2_17.03.2017.mp3

Боьха мотт

Шайх Жамáлуддин ал-Къосимийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Боьха мотт лебар — иза сакхт ду, мегаш дац. Дагчохь боьхалла а, сийсазалла а хилар ду, боьха мотт бекабаран бахьан. Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: «Варийлаш, боьха мотт ма бийцалаш, баккъалла а, АллахIана ца деза шуна (лайно) боьхадерг дар а, боьха мотт бийцар а»». [МавIизатул-муъминийн, агIо […]