button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

30 — Сурат Аррýм

30 — Сýрат Аррýм [Рýмой] [Маккахь доьссина‚ 60 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу 1.Алиф-лáм-мúм [Аллах1 т1ех дика хууш ву цáрех Шéна луург] . 2.[г1áжарόша] Рýмой эшийра 3.[шайна] юххерчу [уллерчу] лаьттахь . [амма] Уьш [рýмаш] шайн эшарал т1аьхьа тоьлар болуш бу [г1áжарошна т1ехь] 4.масийтта [масех] шо даьлча . Аллах1ан [дόлахь] ду омар […]