button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Эхь а, ийман а

Iумаран кIанта IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда царшинна) дийцина, Пайхамара (ﷺ) элира аьлла: «Бакъдолуш, эхь хетар а, ийман а цхьаьна хIоьттина ду, цаьршиннах цхьаъ дIадаьлча, шолгIаниг а дIадолу». Ал-Албаний, «Сахьихьул-джамиIис-сагIийр» 1603.