button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Къуръан

 Къуръан дешархой Барам
А
1  Абу Бакар аш-ШатIирий Дийнна Къуръан 1,37 ГБ
2  Ахьмад СаIуд 30 сурат 36,8 МБ
3  Ахьмад ал-Iаджамий Дийнна Къуръан 1,76 ГБ
М
4  Махьмуд аль-Хьусарий Дийнна Къуръан 2,19 ГБ
5  МахIир аль-МуIайкъалий Дийнна Къуръан 1,21 ГБ
6  Мишарий аль-Iифасий Дийнна Къуръан 1,57 ГБ
7  МустIафа аль-Iаззавий
8  Мухьаммад Аргунский 44 сурат 11,1 МБ
9  Мухьаммад аль-Люхьайдан Дийнна Къуръан 1,29 ГБ
10  Мухьаммад Сиддик аль-Миншавий (мураттил) Дийнна Къуръан 1,55 ГБ
11  Мухьаммад Сиддик аль-Миншавий (муджаввад) Дийнна Къуръан 4,75 ГБ
12  Мухьаммад Iабдул Карим Дийнна Къуръан 1,21 ГБ
13  Мухьаммад Аюб Дийнна Къуръан 1,66 ГБ
С
14  Саид Карама 38 сурат 48,8 МБ
15  СаIд аль-ГIамидий Дийнна Къуръан 1,33 ГБ
16  СаIуд аш-Шурайм Дийнна Къуръан 992 МБ
17  Салахь аль-Будайр Дийнна Къуръан 1,68 ГБ
Ф
18  Фарис Iаббад Дийнна Къуръан 1,37 ГБ
Х
19  Халид аль-Къахьтаний Дийнна Къуръан 552 МБ
ХI
20  ХIаний ар-РифаIий Дийнна Къуръан 2,04 ГБ
I
21  Iали аль-Хьузайфий Дийнна Къуръан 2,35 ГБ
22  IабдуллахI Басфар Дийнна Къуръан 1,33 ГБ
23  Iабдуррахьман ас-Судайс Дийнна Къуръан 1,06 ГБ
24  IабдуллахI аль-ДжухIайний Дийнна Къуръан 1,08 ГБ
25  Iабдул Мухьсин аль-Къасим Дийнна Къуръан 837 МБ
26  IабдульбаситI Iабдуcсамад (мураттиль) Дийнна Къуръан 2,44 ГБ
27  IабдульбаситI Iабдуccамад (муджаввад) Дийнна Къуръан 3,06 ГБ
28  Iимад ал-Мансари Дийнна Къуръан 990 МБ