button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Iиса — Ламаз хIунда до вай?!

Iиса —  Ламаз хIунда до вай?!

 1. Ламаз бусалба динехь шахIадатал тIаьхьа уггаре
сийлахь бух бу — скачать

2. Ламаз бусалба динан корта бу — скачать

3. Ламаз Iибадатан нана ю — скачать

4. Ламаз бусалба стеган Iамалийн куьзга ду  — скачать

5. Ламаз уггаре шира Iибадат ду — скачать

6. Ламазо къинойх вухатуху — скачать

7. Ламазо кегий къинош дIадоху — скачать

8. Ламазо — рицкъ совдоккху — скачать

9. Ламазо кошан Iазапах кIелхаьра воккху — скачать