button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Абу IабдуллахI: Нахаца кIеда-мерза хилар (13.09.2019)

Нахаца кIеда-мерза хилар (Рузбан хьехам, 13.09.2019) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Nahaca_k1eda-merza_hilar_13.09.2019.mp3

Абу IабдуллахI: Мархийн тIаьхьарчу итт денчохь Iибадат совдаккхар (24.05.2019)

Мархийн тIаьхьарчу итт денчохь Iибадат совдаккхар (Рузбан хьехам, 24.05.2019) — скачать http://www.islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Marhiyn_t1aharchu_10_denchoh_1ibadat_sovdakkhar_24.05.2019.mp3

Абу IабдуллахI: Мархийн бутт тIебогIуш муха кийча хила веза бусалба стаг (03.05.2019)

Мархийн бутт тIебогIуш муха кийча хила веза бусалба стаг (Рузбан хьехам, 03.05.2019) — скачать http://www.islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Marhiy_butt_t1ebog1ush_muha_hila_veza_busalba_stag_03.05.2019.mp3

Абу IабдуллахI: Билггала волу мостагI 13-гIа дакъа (14.12.2018).

Билггала волу мостагI 13-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 14.12.2018) — скачать http://www.islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Bilggala_volu_mostag1-13_14.12.2018.mp3

Абу IабдуллахI: Билггала волу мостагI 4-гIа дакъа (05.10.2018).

Билггала волу мостагI 4-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 05.10.2018) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Bilggala_volu_mostag1-4_05.10.2018.mp3

Абу IабдуллахI: Билггала волу мостагI 1-ра дакъа (14.09.2018).

Билггала волу мостагI 1-ра дакъа (Рузбан хьехам, 14.09.2018) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Bilggala_volu_mostag1-1_14.09.2018.mp3

Фирдовс ялсаманин мах (07.09.2018).

Фирдовс ялсаманин мах (Рузбан хьехам, 07.09.2018) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Firdovs_yalsamanin_mah_07.09.2018.mp3

Доьзал кхетош-кхиоран нийса некъ (03.08.2018).

Доьзал кхетош-кхиоран нийса некъ (Рузбан хьехам, 03.08.2018) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Dozal_khetosh_khioran_niysa_neq_03.08.2018.mp3

Доьзал кхетош-кхиорехь доху гIалаташ (27.07.2018).

Доьзал кхетош-кхиорехь доху гIалаташ (Рузбан хьехам, 27.07.2018) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Dozal_khetosh_khioreh_dohu_g1alatash_27.07.2018.mp3

АллахIа Шех кхийринчарна кечдина доккха ниIмат (06.07.2018).

Шен дахаран чаккхенна сагатдар (Рузбан хьехам, 06.07.2018) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Shen_daharan_chakkhenna_sagatdar_06.07.2018.mp3