button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Маймун Ибн МихIран

Сийлахь табиIийнех волу Маймýн Ибн МихIрáна (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла:

1. «Хавариж – Ахь шен ойлана духьала кхин ойла ялийча, хьоьх кафир вой, хьан цIий хьанал деш верг ву». Фатхьул-бáрий ли-ибн Ражаб 5/99.

2. «Бакъдолуш, шун Iамалш кIезиг ю. Ткъа, и кIезиг бен йоцу Iамалш цIена даггара елаш». Хьилятул-авлияъ. Абу НуIайм ал-АсбахIаний, 4/92.