button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

14 — Сурат Ибрах1им

14 — Сýрат Ибрáх1им
[Маккахь доьссина ‚ 52 áят ду]

Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхéтам беш волчу

1.Алиф-лáм-рá [Аллах1 т1ех дика хууш ву Шéна цáрех луург] . [х1ара] Óха шá хьоьга доссийна [долу] жайна ду , хьоьга [шéца] нáх — цéран Дéлан пурбанца áрабахийтархьама бόданашкара серлонга — Сийлахьчуьнан , Хáстамéчуьнан новкъа —
2.Аллах1ан [новкъа] , Шá стигланашкахь [мел] дерг а , лаьттахь [мел] дерг а Шен [дόлахь] дерг волу . [ма] Бáла [хир] бу-кх [Дéлах] цатешачáрна буьрсачу [луьрачу] 1áзапах . 
3.Шаьш дуьнéнан дáхар эхартал г1όли хéташ [дéзарца хоржуш] , Аллах1ан новкъах [нáх] сéцош [бухабетташ] , и [некъ] гамбан г1ерташ болу — уьш гéнарчу тиларчохь [ма] бу .
4.Óха ца ваийтина [цхьá а] элча шен къόман маттаца [дин кхайкхош] бен , цуьнга цáрна [шá деанарг] билгалдайтархьама . Аллах1а Шéна луург тилáво , Шéна луург нисво . Иза сийлахь , кхéтамé ву .
5.[Дéлόра] Бакъдолуш , Óха ваийтира Мýса Тхан áйаташца [цуьнга омар деш] :»Áрадáккха хьан къáм [керстаналлин] бόданашкара [иймáнан] серлонга , дагадáхкийта царна Аллах1ан [зовкхан] дéнош [аьлла]». Баккъалла а цу [дагадахкийтарна] чохь билгалόнаш ма ю массό а [муьт1ахьаллийна т1ехь] садеттачунна , [зовкхашна] баркаллéчунна .
6.Мýсас элира шен къόмé :»Дагадаийта шайна т1éра Аллах1ан зовкх — Цό шу к1елхьара дéхира Фир1авнан нáхах , шаьш шуна вон [луьра] 1áзап деш [болчу] , шаьш шун бόжа-бéрашна арсаш хьоькхуш , шун зуда-бéраш дийна дуьтуш [болчу] . Цу [хьόла] чохь шун Дéлéра доккха зер ду [шуна]».
7.Шун Дала д1акхайкхийра :»[Дéлόра] Шу [Сан зовкхашна] баркаллé хилахь , Аса шу [цаьргахь] совдόхур ма ду . [амма Дéлόра] Аша [цéран] хама-пусар ца дахь , [т1аккха] баккъалла а Сан 1áзап ч1όг1а [луьра хир] ма ду [шуна]».
8.Мýсáс элира :»Хама-пусар ца дахь аша а , лаьттахь болчу массáрá а , баккъалла а Аллах1 [шун баркаллé хьаштвόцуш] хьалдолуш , хастамé ма ву».
9.Шоьга ца кхéчира [тов] шаьш шул хьалха хиллачéран хабар — Нýхьан къόман а , 1áдан а , Самýдан а , шаьш цáрел т1аьхьа хиллачéран а [хабар] ?! Цáрех дерг ца хаа Аллах1ана бен . Царна баьхкира цéран элчанаш билгалόнашца , [т1аккха] шайн куьйгаш шайн батошка даьхьира цáра [цáрех кадетташ] , цáра элира :»Баккъалла а тхо цатéша шу шéца дахкийтинчух , баккъалла а тхо билгалчу [тéшамбойъучу] шéкόнехь ма ду аша тхо шéга кхойкхучух».
10.Цéран элчанаша элира :»Шéкό ю ткъа Аллах1ехь — стигланаш а , латтá а Кхоьллинчу ? Цό шу [иймáнé] кхойкху , Шá шуна гечдархьама шун къинош , Шá шу т1аьхьататтархьама [дала] ц1етоьхначу хéнé . Цáра элира :»Шу [ма] дац тхо санна [долу] адамаш бен , шайна лууш тхо совцό [д1адерзό] тхан дайша [шéна] 1ибáдат деш хиллачух . [шаьш элчанаш делахь] Ашa бáлабé тхýна [шаьш бакъхиларан] билгала бух [бакъό]».
11.Цаьрга цéран элчанаш элира :»[ашa ма-аллара] Тхо [ма] дац шу санна адамаш бен , делахь а Аллах1а дика [ма] до Шен лайшха Шéна луучунна . Тхан дόлахь [ма] дáцара шуна цхьá [бакъόнан] бух бáлабар , Аллах1ан пурбанца бен . Аллах1ана т1етовжийла муъманáх».
12.Х1ун ду тхуна [новкъарло йийриг] тхо Аллах1ан т1е ца товжа , бакъдолуш Цό тхо тхан нéкъашна т1е нисдина [хилча] ? [Дéлόра] Óха сатýхур ма ду аша тхо [шéца] хьийзийначун т1ехь . Аллах1ана т1етовжийла [шаьш] т1етовжурш .
13.Шаьш [Дéлах] цатешначáра элира шайн элчанашка :»[Дéлόра] Óха шу тхан лаьттара [махкара] áрадόхур ма ду , йа шу тхан динé доьрзур ма ду» . [т1аккха] Цéран Дáла цаьрга [элчанашка] хаийтира :»[Дéлόра] Óха х1аллак бийр ма бу зуламхой .
14.Óха шу [цéран] лаьттахь [махкахь] дáха ховшор ма ду цáрел т1аьхьа . И [ирс] Сýна хьалха [дуьхьал къиношца , юьхь 1аьржа хилла] х1оттарх кхийранчуннá а , Сан [1áзапца] кхéрамтасарх кхийранчуннá а ду».
15.Тόлам бийхира цáра [шайн мостаг1на т1ехь , Дáла тόлийра уьш , т1аккха] ийшира массό а къизаниг , вухахьáрниг [х1уьттаре йийриг , къарцалург].
16.Цуьнан хьалхá [кечйина] жоьжахати ю [и шен чуг1ýр волу , цу чохь] малор ду [цунна] ноткъан хих [долу хи] ,
17.Цо къурдаш дийр ду цуьнан , [амма] и [легашха] чоьхьа даккха герга хир вац иза . Валар дог1ур ду цунна т1е массо а меттигера , [амма] иза вац велла [парг1ат вер волуш] , цуьнан хьалха шóга [къиза] 1áзап ду .
18.Шаьш шайн Дéлах цатешначéран масал [куц мýха ду аьлча] — цéран 1амалш , дарцéчу дийнахь шéца мох ч1аг1белла [бадийна] чим [юкъ-овкъарш] санна ю . Цéран ницкъ ца кхόчу шаьш гулдинчух [даьккхинчух , лехначух] цхьанá а х1уманна т1ехь [и чим гулбан ницкъ ма-кхаччара бен] . И ду и гéнара [долу] тилар .
19.Хьýна ца гина , баккъалла а Аллах1а стигалш а , латтá а бакъонца кхоллар ? Шéна лаахь шу д1адόхур [д1атилор] , керла халкъ дáлор ду Цό .
20.И [ма] дац Аллах1ана [дан] хала [деза х1ума] 21.[къéмата дийнахь] Аллах1ана гучубевлира уьш берригé а . [царех] Г1ийлачáра [ледарчáра] элира шаьш [дуьнéнахь элий хилла] куралла йинчаьрга :»Баккъалла а тхо дара [дуьненахь] шуна т1аьхьах1иттинарш . Дуй шу [тахана] Аллах1ан 1áзапaх [долчу] цхьанá а х1уманах тхо хьалхадόхур [к1елхьардόхур] долуш ?» Цáра элира [жоплуш] :»Аллах1а тхо нисдинéхьáра , όха шý а нисдина хир ма дара . Цхьатерра ду тхýна όха г1айг1а йичá а , йа сатоьхчá а . Тхýна йáц к1елхьардовла меттиг».
22.Шайт1анό элира [Дáла халкъан юкъара] белхан кхелйича :»Баккъаллá а Аллах1а йинера шуна бакъ [йолу] ч1áг1ό , ас а йинéра шуна [сан] ч1áг1ό , [амма] асa кхόчуш ца йира шуна [и] , сан дόлахь дáцара шуна т1ехь [цхьá а] урхалла , асa шу [тиларга] кхайкхар дόцург , [ткъа] ашa сýна [дукха чехка] жопделар . [цундéла] Сýна ма билла бехк , [мелхό а] шайн дог1машна билла аш [и] бехк . Сό дац шуна [тахана] дан г1о долуш , шý а дац сýна дан г1о долуш . Баккъалла а асa керстаналла дина , ашa со хьалха [дуьнéнахь Дéлаца] дéкъахόдарца» . Баккъалла а зуламхой — царна лазош [долу] 1áзап ду !
23.Шаьш [Дéлах] тешнарш а , диканаш динарш а [Дáла] бахийтира [ялсаманин] бошмашчу , шайна к1елахула тáтόлаш лéлаш [йолчу , уьш] шайн Дéлан пурбанца гуттар 1ийр бу цу чохь . Цу чохь цéран мáршалла [хáттар] :»Салам [даларца хир] ду».
24.Хьýна ца гина Аллах1а мýха дáлийна масална — шен όрам ч1όг1а [лаьттах] болу , шен га стиглахь долу т1еххаза [ц1ена] дитт санна долу — т1еххаза [ц1ена] дош ?
25.Цό шен стоьмаш ло шен Дéлан пурбанца массό а хéнахь . Аллах1а дáладо нáхана масалш , цаьрга [цáрех] хьéхам эцийта .
26.Боьхачу [вόн] дешан масал , боьхачу [вόн] диттах тера ду , шá лаьттах бухдаьккхина , шен [тасадала цхьá а] ч1áг1ό йóцуш [долчу].
27.Аллах1а ч1аг1бо шаьш [Шех] тешнарш ч1όг1ачу [бакъόнан] дашца дуьнéнан дáхарехь а , эхартахь а , Аллах1а тилабо зуламхой , Аллах1а до Шéна луург .
28.Хьýна ца гина Аллах1ан зовкх шаьш керстаналлах хийцанарш а , шайн къам [тилорца] хаийнарш [чудигнарш] а х1аллак хиларан х1усамчу —
29.жоьжахатичу , уьш шéна чохь бόгур болу ? Ма вон чохь1ойла ю-кх [и] !
30.Аллах1ана теранаш [дéкъахой] бира цара , [цаьрца] Цуьнан новкъах [нах] тилорхьама . Ахь áла [цаьрга] :»Зовкх хьéга ашa [дуьненахь] , баккъалла а шун доьрзийла ц1ерга ю [шуна] !»
31.Ахь áла шаьш [хьоьх] тешначу Сан лайшка лáмаз [х1отта] дé , Óха шайна деллачу рицкъанах харжйé къайлах а , гуш а , шéна чохь [бехк такха] мах бар дόцуш , доттаг1аллá дόцуш [долу къéмат] де [т1е] дáлé хьалха .
32.Аллах1 ву Шá стигланаш а , латта а кхоьллинарг а , стиглара [дог1ан] хи доссийнарг а , Шá цуьнца стоьмаш áрадаьхна шуна [цáрех] рицкъа дина , шуна х1ордкéма муьт1ахь динарг а , и лéлийтархьама х1орд чохь Шен омарца , шуна тáтόлаш муьт1ахь динарг а .
33.Биллина [ца соцуш] д1алéлаш болу малх а , бутт а шуна муьт1ахь бинарг а , буьйсá а , дé а шуна муьт1ахь динарг а .
34.Цό шуна делла аш шá дехначух массό а [х1ума] . Шу Аллах1ан зовкхаш дагардан х1иттача , шуна уьш лáралур [цéран хьесап далур ма] дáцара . Баккъалла а [керста] адам [шен дéг1ана] зуламхό , [зовкхана] хама-пусар дόцург ма ду .
35.Ибрáх1има элира :»Х1ай сан Дéла ! Йéхьа х1ара шахьар маьрша , гéнаваккхахь [ларвéхьа] сό а , сан к1ентий а όха ц1уйшна 1ибáдат дарх !
36.Х1ай сан Дéла ! Баккъалла а цáра тилийна дуккхá а нáх . Шá [динехь] сýна т1аьхьах1оьттинарг — баккъаллá а иза соьх ву , шá сýна 1éса хилларг — баккъаллá а Хьо гечдийриг , къинхéтамéниг ву .
37.Х1ай тхан Дéла ! Баккъаллá а аса [бáха] ховшийна сан доьзалх [цхьаберш цхьá] όраматаш [соьналла] дόцучу тόг1ехь [боьрахь] — Хьан [шá долчехь вόниг дарх] дихкинчу [дезачу хьажин] ц1енна юххехь — цаьрга лáмаз [х1отта] дайтархьама . Дéхьа нáхех [цхьадолу] дегнаш цаьрга туьйжуш [сатуьйсуш] , лόхьа цаьрна стоьмашха рицкъа . Цáра баркалла áла тарлόра .
38.Х1ай тхан Дéла ! Баккъалла а Хьýна хаа όха хьулдийриг а , гучудоккхург а . Аллах1ана къайла ца дóлу цхьá а х1ума лаьттахь а , ца дόлу стиглахь а .
39.Хастам бу Аллах1ана , Шá сýна веллачу [сан] воккхаллийца Исма1ил а , Исхьакъ а . Баккъалла а сан Дéла до1а хезаш ма ву .
40.Х1ай сан Дéла ! Вéхьа лáмаз [х1отта] деш [болчáрех] сό а , сан доьзалх [берш] а . Х1ай тхан Дéла ! Къόбал дéхьа сан до1а !
41.Х1ай тхан Дéла ! Гечдéхьа сýнá а , сан дéна-нáннá а , [массό а] муъманáхaнá а — хьéсап х1уттучу дийнахь !»
42.Хьýна [хетнé а] ма хéтийла Аллах1 чидам [тергам] бόцуш] зуламхόша дечух . Баккъалла а Цό т1аьхьатоьтту уьш шéна чохь б1аьргаш къаьрзачу [къемата] дийнé .
43.[шаьш] Хьаьвдда [бевдда] , шайн кортош айъина , шайн хьажар [къáрзар] шайга юхацадоьрзуш , шайн дегнаш даьсса долуш .
44.Д1ахьéдé нáхана цáрна 1áзап дόг1ур долун де . Шаьш зуламдинчáра эра ду :»Х1ай тхан Дéла ! Т1аьхьататтахь тхо [юха дуьненчу дахкийтарца] гергарчу хéнé , [т1аккха] Хьан кхайкхамна жоплур дара όха , [Хьан] элчанашна т1аьхьах1уьттур дара тхо» . Шу дáцара ткъа хьáлха [дуьнен чохь долуш] дуй биънарш , шай [дуьненчуьра] д1атилар [д1адовлар] дац [аьлла] ?!
45.Шу [дуьнéнахь дáха] хевшира шаьш [шул хьалха] шайн дог1машна зуламдинчéран х1усамашка , шуна билгалдéлира Óха мýха [та1зар] дина цаьрна , Óха дáлийра шуна масалш [амма ашa хьéхам ца ийцира цáрех].
46.Цáра йира шайн мéкарлό , Аллах1ан гергахь [хууш , евзаш] ю цéран мéкарлό . Йáцара цéран мéкарлό [мел йоккха елахь а] шéца лаьмнаш д1атуьлур долуш [уьш д1атилчá а бакъό д1атуьлур йолуш].
47.Хьýна [хетнé а] ма хéтийла Аллах1 , Шен элчанашна [Шá йина] Шен ч1áг1ό йόхор йолуш [ву] . Баккъалла а Аллах1 сийлахьнаг , [Шен лешна] ч1ир оьцург ву .
48.Цу [къéмата] дийнахь латта кхéчу лаьттаца хуьйцур ду , стигланаш а [хуьйцур ю] . Уьш гучубевра [хьалабевра] бу [шайн кешнашчуьра] цхьаъ волчу , нуьцкъала волчу Аллах1ана [хьалхá].
49.Хьýна гур бу къинош дерш цу дийнахь [шайна] буржалш тоьхна [з1éнашца бихкина].
50.Цéран бедарш силамах [хир] ю . Ц1ерό д1алόцур ю цéран яххьаш .
51.Аллах1а дéкхархьама х1όр синна шá [дуьнéнахь] гулдинарг [лехнарг] . Баккъалла а Аллах1 хьéсап чехка деш ву .
52.Х1ара [Къуръан] нáхана [боссийна] кхайкхам [хьéхам] бу , цáрна цуьнца кхéрамтасá а , царна баккъалла а И [Аллах1] цхьа Дéла вуй хаийтá а , [иштта] хьéкъалан дайшка ойла яйтá а .

01/01/2016

Comments are closed.