button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

10. Сурат Ан-НáзиIáт 13-19 аят — Къастамбийриг | Шайх ал-Iарийфий

9. Сурат Ан-НáзиIáт 6-12 аят — Къастамбийриг | Шайх ал-Iарийфий

8. ДоIа жоп доцуш дуьтуш дац! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний