button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

22. Ирахь ламаз ца далучунна юьззина ял хир юй?

Дала Шена хастамбийриг ниIматехь соввокхху

«АллахIа шена цхьа ниIмат делла волчу стага “Алхьамду лиллáхIиллази́ биниIматихIи́ татиммуссóлихьáт*” алахь, Сийлахь-Везачу АллахIа долчух кхачам а бийр бу цунна, ниIматехь кхин сов а воккхур ву и». الحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ Хьилятул-авлияъ, 2/148. ________________*Цуьнан ниIматаца диканаш дуьззина кхочуш хуьлуш волчу АллахIана хастам бу. […]

21. Ламазехь сих-сиха вицваларан бахьана

КIант вина я йоI йина — олий ца хоттура цара

Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) шен гергарчарех цхьанна бе́р дича, «КIант вина я йоI йина?» — олий, ца хоттура. Амма, цо хоттура: «Могуш а долуш даьллий и дуьненчу?» — олий. Ткъа шега «хIаъ» аьлла жоп делча, цо олура: «Хастам бу АллахIана, Iаламийн Далла». ал-Адабул-муфрад, 1256. […]

20. Маса дуй къарбина хууш цахилча хIун дан деза?