button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

32 — Сурат Ассажда

32 — Сýрат Ассажда [Голах1оттар] [Маккахь доьссина ‚ 30 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къихетам беш волчу 1.Алиф-лáм-мúм [Аллах1 т1ех дика хууш ву цáрех Шéна луург]. 2.[х1ара] Жайна доссор , шегахь шéко йόцуш , 1áламашин Дéлера ду . 3.Я цáра όлу :»[шéгара] Кхоьллина [яздина] цо [Мухьаммада] и [Kъуръáн] ?» Мелхό а , и [Kъуръáн] […]

31 — Сурат Лукъмáн

31 — Сýрат Лукъмáн [Маккахь доьссина , 34 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу 1.Алиф-лáм-мúм [Аллах1 т1ех дика хууш ву Цáрех Шéна луург] . 2.Уьш [х1орш] хьéкъалаллéчу жайнан áяташ ду . 3.[и] Нийса некъ а , къинхетам а [бу] дикадечаьрна . 4.Шаьш лáмазаш [х1итта] деш , закат луш , уьш бу уьш […]

30 — Сурат Аррýм

30 — Сýрат Аррýм [Рýмой] [Маккахь доьссина‚ 60 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу 1.Алиф-лáм-мúм [Аллах1 т1ех дика хууш ву цáрех Шéна луург] . 2.[г1áжарόша] Рýмой эшийра 3.[шайна] юххерчу [уллерчу] лаьттахь . [амма] Уьш [рýмаш] шайн эшарал т1аьхьа тоьлар болуш бу [г1áжарошна т1ехь] 4.масийтта [масех] шо даьлча . Аллах1ан [дόлахь] ду омар […]

29 — Сурат Аль1анкабýт

29 — Сурат Аль1анкабýт [Гезг] [Маккахь доьссина ‚ 69 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу 1.Алиф-лáм-мúм [Аллах1 т1ех дика хууш ву цáрех Шéна луург] . 2.Нáхана моьттинéра [тов] шаьш [Дáла] ца зуьйш 1аддабуьтур бу , цáра :»Тхо [Дéлах] тешна» — áларна ? 3.[Дéлόра] Бакъдолуш , Оха [зен] ма зийра цáрел хьалхарнаш [а] […]

28 — Сурат Алькъасас

28 — Сурат Алькъасас [Дийцар] [Маккахь доьссина ‚ 88 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхéтам беш волчу 1.Т1ό-сúн-мúм [Аллах1 т1ех дика хууш ву Шéна цáрех луург] 2.Уьш [х1орш] — [бакъдерг харцонах] билгалдечу [гучудоккхучу] жайнин áяташ ду . 3.Оха хьуна доьшу [дуьйцу] Мýсáн а , Фир1авнан а хабар бакъонца , [Къуръáнах] тéшачу къόмана [нáхана дуьхьа] […]

27 — Сурат Аннамл

27 — Сурат Аннамл [Зингаташ] [Маккахь доьссина ‚ 93 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу 1.Т1ó- сúн [Аллах1 т1ех дика хууш ву Шéна х1окхáрех луург] . Х1орш Kъуръáнан а , [бакъ-харц] билгалдечу жайнан а áяташ ду . 2. [шá] Нийса некъ а , муъманáхана [ялсаманийца] кхаъ а болуш , 3.шаьш [кхáчаме] лáмаз […]

26 — Сурат Ашшу1арáъ

26 — Сурат Ашшу1арáъ [Илланчаш] [Маккахь доьссина ‚ 227 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу 1.Т1ó- сúн-мúм [Аллах1 т1ех дика хууш ву Шéна цáрех луург] . 2.Х1орш — билгалчу [харц-бакъ гучудоккхучу] жайнан [Kъуръáнан] áйаташ ду . 3.Хьо [Мухьаммад] хьан дег1 къиза хьийзош [дуьйш] хила тарло уьш [Дéлах тéшаш] муъманах ца хиларна [г1айг1анна] […]

25 — Сурат Алфуркъáн

25 — Сýрат Алфуркъáн [Къастóриг] [Маккахь доьссина ‚ 77 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу . 1.[сийлахь] Беркате [лекха] хили Шен лайна т1е [хьáрам-хьáнал] къастóриг [Kъуръáн] Шá [юх-юха] доссийнарг , и хилийтархьама 1áламашна д1ахьéдийриг [кхéрамтосург] , 2.Шá стигланашин а , лаьттан а дóлалла [óлалла] Шен [карахь] долуш волу , Цо ца лаьцна […]

24 — Сурат Аннýр

24 — Сурат Аннýр [Серло] [Мадинатехь доьссина ‚ 64 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу . 1.[х1ара] Оха шá доссийна а , Оха шá [парз дина] т1едожийна [т1едиллинá] а сýрат ду . Оха диссийна оцу [х1окху сýрат] чохь билгала áяташ . Шоьга ойла йайтархьама . 2.[зинá деш] Нáхацалéла зудá а , нáхацалéла […]

23 — Сурат Альмуъминýна

23 — Сурат Альмуъминýна [Муъманах] [Маккахь доьссина, 118 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу 1.Бакъдoлуш , дéкъалхилла муъманах , 2.шаьш шайн лáмазехь [Далла] хьастабелла болу , 3.шаьш [къамéлехь] эрначух [дéсачух] д1абирзина болу , 4.шаьш [гуттар] закат доккхуш [луш] болу , 5.шаьш шайн бехкéметтигаш [хьáрамчух] ларйеш болу , 6.шайн зударий а , йа […]